Toestemming voor deelname aan plusklas Ludiq wordt geregeld door ouders in overleg met de basisschool.

De directeur is verantwoordelijk voor het halen van de kerndoelen van het basisonderwijs. Wanneer uw zoon/dochter lessen mist doordat het naar een plusklas gaat onder schooltijd, kan het zijn dat er getwijfeld wordt aan het halen van de kerndoelen aan het eind van het basisonderwijs. Dat kan een reden zijn waarom een directeur geen toestemming geeft.

De directeuren van alle basisscholen hebben regelmatig overleg met leerplichtambtenaren (LPA) van hun gemeente. Leerplichtambtenaren van Arnhem en omliggende gemeenten zijn akkoord gegaan met deelname van leerlingen aan de plusklas. Zij zien het als een arrangement waar basisscholen niet in kunnen voorzien. Wanneer de directeur in het overleg met de LPA aangeeft dat een van de leerlingen van de school deelneemt aan plusklas Ludiq, gaat de LPA ook akkoord.

Wanneer de directeur van de basisschool akkoord gaat met deelname aan de plusklas kan een leerling starten met de vijf proeflessen.

We hebben gekozen voor vijf proeflessen omdat de leerling moet wennen aan de werkwijze binnen de plusklas, aan de groep en omdat de groep moet wennen aan de nieuwe deelnemer. Na vijf lessen is voor alle mensen om het kind heen meestal duidelijk of deelname aan de plusklas een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de deelnemer.

Na deze periode vindt er overleg plaats tussen ouders en de begeleider van de plusklas. Hieruit volgt een beslissing of plaatsing in de plusklas zinvol is. Ouders overleggen deze beslissing op school en vragen toestemming om hun kind voor langere tijd deel te laten nemen aan de plusklas.